Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden I – Opdrachten Vrij Werk

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie de opdracht tot het maken van een kunstwerk wordt gegeven welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Kunstwerk: Vrij Werk in de vorm van een tekening met als basis een door de opdrachtgever aangeleverd copyrightvrije referentie materiaal, die vooraf beoordeeld is op bruikbaarheid door de kunstenaar.

1.3 Kunstenaar: Petsetta, gevestigd te Lelystad, Claerbeek 61, ingeschreven in het handelsregister van KvK te Almere onder nummer 67591310

1.4 Aankoopbedrag: Prijs zoals is afgesproken en vastgelegd in de koopovereenkomst tussen opdrachtgever en kunstenaar.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de opdrachtgever en/of de kunstenaar.

3. De overeenkomst

3.1 Tussen de opdrachtgever en de kunstenaar wordt een overeenkomst afgesloten en opgestuurd aan de opdrachtgever met een specificatie van het Vrije Werk, daarna het te kopen kunstwerk.

3.2 Op deze overeenkomst is het herroepingsrecht niet van toepassing.

3.3 De opdrachtgever heeft rekening gehouden bij het sluiten van de koopovereenkomst dat de kunstwerken zoals afgebeeld op het internet, kleine kleurverschillen en geringe maatverschillen hebben vergeleken met gekochte kunstwerk. De opdrachtgever heeft zich voorafgaande aan de sluiting van het koopovereenkomst hiervan vergewist.

II Betaling en Levering

4. Prijsopgaven

4.1 Alle prijsopgaven worden geheel en vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan.

4.2 Alle door de kunstenaar gehanteerde prijzen op de website www.petsetta.nl luidden in euro’s en zijn inclusief 6% BTW en exclusief verzendkosten.

5. Betaling

5.1 Betaling van het volledige aankoopbedrag geschiedt uiterlijk 7 (zeven) dagen vóór levering van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenaar in de koopovereenkomst heeft vermeld.

5.2 Bij het ingebreke blijven door de opdrachtgever van volledige betaling van het aankoopbedrag binnen 30 (dertig) dagen na afsluiting van de koopovereenkomst, is de kunstenaar gerechtigd de koopovereenkomst te beëindigen. De eventuele vooruitbetaalde gelden worden dan niet geretourneerd aan de opdrachtgever.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.

5.4 Het kunstwerk is pas in eigendom overgedragen aan de opdrachtgever zodra het totaal verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan de kunstenaar.

5.5 Bij niet of gedeeltelijke betaling van het aankoopbedrag blijft het kunstwerk in eigendom van de kunstenaar.

6. Uniekheidsgarantie

De kunstenaar zal zich onthouden van het maken van een gelijk kunstwerk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Levering

7.1 Het kunstwerk wordt na voltooiing binnen drie werkdagen verzonden aan het afleveradres bij volledige betaling van het aankoopbedrag.

7.2 De opdrachtgever aanvaardt te allen tijde de wijze van vervoer door de kunstenaar bepaald tenzij anders is overeengekomen.

7.3 De kunstenaar verplicht zich door het kunstwerk juist en met deugdelijk materiaal verpakt af te leveren of op te sturen aan het afleveradres.

7.4 De kunstenaar verplicht zich bij levering een kaartje bij te voegen bij het kunstwerk met aanwijzingen voor het onderhoud, gegevens en bijzonderheden met betrekking tot de gebruikte materialen.

7.5 Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden en zijn derhalve niet bindend.

7.6 Gegevens geleverd door de opdrachtgever worden uitsluitend gebruikt ter levering van het kunstwerk op het afleveradres. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

8. Aansprakelijkheid na levering

De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht en levering aan opdrachtgever of aan iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor levering, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.

III Diversen

9. Risico en risico-overgang

Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is geleverd op het overeengekomen adres of op het moment dat kunstwerk is afgegeven aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor levering van het kunstwerk.

10. Rechtsvorderingen

10.1 De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen hij op grond de koopovereenkomst had mogen verwachten, als hij de kunstenaar daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.

10.2 Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de kunstenaar door verloop van 30 (dertig) dagen na het moment van levering.

11. Auteursrecht

11.1 De opdrachtgever is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.

11.2 Het kunstwerk wordt, niet gepersonifieerd, afgebeeld op de website www.petsetta.nl

11.3 Het kunstwerk mag worden afgebeeld op de website www.petsetta.nl met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

12. Overmacht

12.1 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.

12.3 Als de overmachtstoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

13. Overlijden kunstenaar

13.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar. De opdrachtgever is gehouden om aan de erfgenamen van de kunstenaar met betrekking tot in de koopovereenkomst vermelde kunstwerk af te nemen en te betalen. De opdrachtgever zal het volledige aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het overlijden van de kunstenaar aan de erfgenamen betalen.

13.2 Als de kunstenaar geen erfgenamen heeft of als de opdrachtgever er niet in slaagt de erfgenamen te achterhalen na een redelijke poging daartoe te hebben gedaan, is de koopovereenkomst beëindigd en is de opdrachtgever tot niets meer verplicht.

14. Faillissement en surseance van betaling

Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

15. Wijziging van omstandigheden

15.1 Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

15.2 Als de overeenkomst in overeenstemming met het voorgaande lid wordt beëindigd, is de opdrachtgever de reeds gemaakte kosten, voor verpakkingsmateriaal en eventuele verzekering ter verzending, te vergoeden aan de kunstenaar.

16. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Petsetta d.d. 23 december 2016